privacy

verklaring

Privacyverklaring

Wij verwerken Persoonsgegevens en streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van Persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving. In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.
Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een samenvatting op hoofdlijnen. Als u meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u die vinden door te klikken op de link “voor meer informatie, klik hier”.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze Privacyverklaring leest u hoe u dit kunt doen.

Wij raden u aan om ook onze aparte Cookieverklaring door te lezen. In die verklaring beschrijven wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Voor meer informatie klik hier

Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw Persoonsgegevens en wij houden ons daarbij tenminste aan de volgende beginselen inzake de Verwerking van Persoonsgegevens:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie:
  Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
 • Doelbinding:
  Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de Verwerking geformuleerd. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Dataminimalisatie:
  Bij een Verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.
 • Noodzakelijkheid en evenredigheid:
  Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.
 • Juistheid:
  Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de te verwerken Persoonsgegevens juist en actueel zijn.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid:
  Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.
 • Opslagbeperking:
  Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de Verwerking. Hierbij worden de van toepassing zijnde bewaartermijnen in acht genomen.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). Klik op de knop hieronder voor meer gedetailleerde informatie op en zie tevens artikel 4 van de AVG.

Voor meer informatie klik hier
 • AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in werking treedt.
 • Privacyverklaring: deze verklaring waarin staat beschreven wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de Betrokkene).
 • Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van Persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de directie van De Bedrijfspoli, ofwel de persoon of entiteit die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerker: persoon of entiteit die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.
 • Bijzonder(e) Persoonsgegeven(s): Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de Betrokkene. Denk aan gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt en verwerking van Gegevens over gezondheid. Verwerking is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt.
 • Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid, zoals ziekte, handicap, ziekterisico, medische voorgeschiedenis, klinische behandeling, patiëntennummer, uitslagen onderzoeken, fysiologische of biomedische staat van de Betrokkene, ook uit verleden/toekomst.
  Bij De Bedrijfspoli staan er bijvoorbeeld Gezondheidsgegevens over Betrokkene beschreven in het medische dossier van de Bedrijfsarts. Ook de resultaten van een keuring maken onderdeel uit van het medische dossier en zijn dus als Gezondheidsgegevens aan te merken.
  Ook buiten het medisch dossier kan sprake zijn van een verwerking van Gezondheidsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de beperkingen en mogelijkheden die staan beschreven in de Spreekuurrapportage van de (bedrijfs)arts of het Arbeidsdeskundig Onderzoek dat wordt opgesteld door een arbeidsdeskundige.
 • Gebruiker van Persoonsgegevens: degene die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken.
 • Opdrachtgever: degene of de organisatie die De Bedrijfspoli opdracht heeft verstrekt tot advisering en ondersteuning m.b.t. onder andere arbeidsomstandigheden, begeleiding en rapportage van verzuim & re-integratie, preventie, mobiliteit & duurzame inzetbaarheid
 • Derde: Ieder ander, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de Gebruiker van Persoonsgegevens.
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van Persoonsgegevens aanvaardt. Toestemming moet gericht zijn op een specifieke (categorie van) Verwerking(en).

Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn een gecertificeerde arbodienst, gericht op de advisering, ondersteuning, begeleiding en rapportage van verzuim & re-integratie, preventie, mobiliteit & duurzame inzetbaarheid. Voorgaande doen wij voor personen/medewerkers (ofwel Betrokkenen) van werkgevers (ofwel onze Opdrachtgevers.

U kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan De Bedrijfspoli en wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar persoonsgegevens@debedrijfspoli.nl en via telefoon naar T: 024-371 77 99 . Wij hebben tevens een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG neemt een onafhankelijke positie in binnen De Bedrijfspoli. U kunt de FG bereiken via persoonsgegevens@debedrijfspoli.nl.

Voor meer informatie klik hier

Wij ondersteunen werkgevers bij inrichten van het veilig en gezond werken en het voeren van een goede dialoog met medewerkers. We zetten werkgevers hiertoe aan door onze contracten, evaluatiegesprekken, adviezen in individuele- en groepsrapportages, trainingen, coaching en klantbijeenkomsten. Medewerkers worden geactiveerd en gemotiveerd gezond te werken en verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen inzetbaarheid.

Wij verstrekken Persoonsgegevens (waaronder Bijzondere Persoonsgegevens) alleen aan onze Opdrachtgevers voor zover dit strikt noodzakelijk is om de door Opdrachtgevers aan ons opgedragen taak uit te voeren tot re-integratie of begeleiding van Betrokkenen. Daarnaast verstrekken wij Persoonsgegevens (waaronder Bijzondere Persoonsgegevens) voor zover dit strikt noodzakelijk is aan het UWV. Dit doen wij uitsluitend op basis van een plicht die voortvloeit uit de Wet verbetering poortwachter.

Opslag en Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze bedrijfsprocessen. Wij betrachten bij de Verwerking van Persoonsgegevens de grootste zorgvuldigheid aangezien misbruik van Persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan Betrokkenen, onze Opdrachtgevers en De Bedrijfspoli zelf.

Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van de Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en aan de wijze waarop Persoonsgegevens worden verwerkt. Het op een juiste manier verwerken van Persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van onze directie.

De Bedrijfspoli is samen met onze zustermaatschappijen Adaptics B.V. en Amplooi B.V. onderdeel van het concern ‘Prevermo Groep B.V’. Wij zijn gevestigd te Nijmegen (6546 BB) aan het Kerkenbos 10-75B en staan geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09148571. De Prevermo Groep BV is gevestigd te Huizen (1273 NA) aan de Huizermaatweg 15 en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 858017672.

Deze Privacyverklaring betreft uitsluitend De Bedrijfspoli. Wij zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de Verwerkingen van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens via onze Opdrachtgevers en/of bij uzelf (de Betrokkenen). Betrokkenen zijn veelal personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze Opdrachtgevers of via bemiddeling van Opdrachtgevers aan De Bedrijfspoli worden voorgedragen in het kader van de verzuim- en re-integratiebegeleiding en of keuringen.
In dit kader komt het voor dat wij aanvullende Persoonsgegevens verzamelen via diverse behandelaren.

Wij verzamelen verschillende categorieën Persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens, 1e ziektedag, beperkingen en mogelijkheden in relatie tot werk, resultaten van het Arbeidsdeskundig Onderzoek). De Verwerking van Gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de Betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)
 • Financiële gegevens, bijvoorbeeld rekeningnummer van klanten voor verwerking van automatische incasso.
Voor meer informatie klik hier

De hierboven omschreven categorieën van Persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • Persoonsgegevens die worden verstrekt op een aanmeldformulier in het kader van een keuring
 • Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u bij De Bedrijfspoli op gesprek komt in het kader van De wet verbetering poortwachter. Denk hierbij aan Persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van uw medisch dossier, thuissituatie, werk.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, geschillenbeslechting, tevredenheidsonderzoek e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Het kan voorkomen dat u de Persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een Verstrekking van hun Persoonsgegevens aan De Bedrijfspoli.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen
Wij kunnen onder meer aanvullende Persoonsgegevens ontvangen, zoals via diensten van derde partijen. Denk hierbij aan een dossier van een vorige arbodienstverlener, medische stukken van behandelaren, deskundigenoordeel UWV of de werkgever voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Onze werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op de advisering en ondersteuning van onze Opdrachtgevers bij de verzuim en re-integratiebegeleiding van hun medewerkers, tevens het voorkomen van verzuim door preventiemaatregelen.

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u en de met onze Opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van Persoonsgegevens.

Voor meer informatie klik hier

De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven. Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen u en uw werkgever. De overeenkomsten die wij sluiten betreffen hoofdzakelijk overeenkomsten in het kader van verzuim en re-integratiebegeleiding. Van deze overeenkomsten maakt tevens de dossiervorming zoals verplicht in de Wet verbetering Poortwachter onderdeel uit.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van De Bedrijfspoli in brede zin.

Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor de uitvoering van een klantenservice, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van De Bedrijfspoli.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) audits.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseren wij de Verwerking(en) van uw Persoonsgegevens? 

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de Verwerking van uw Persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw Persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van De Bedrijfspoli en/of op basis van uw Toestemming.

Voor meer informatie klik hier

Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om de overeenkomst die De Bedrijfspoli met uw werkgever heeft uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor De Bedrijfspoli’s gerechtvaardigde belangen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over onze gerechtvaardigde belangen.

Toestemming. Wij mogen met uw Toestemming uw Persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’ leest u hoe u dit kunt doen.

Wat is het gerechtvaardigd belang van De Bedrijfspoli bij de Verwerking van uw Persoonsgegevens? 

De Verwerking van uw Persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen De Bedrijfspoli en onze klanten, of voor behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

Voor meer informatie klik hier

Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘optout-regeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van ons te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via projectbureau@debedrijfspoli.nl.

Aan wie verstrekken wij uw Persoonsgegevens?
Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke Toestemming zal De Bedrijfspoli uw Persoonsgegevens niet bekend maken aan derden.

Voor meer informatie klik hier

Uw Persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een door ons ingeschakeld postorderbedrijf om (vertrouwelijke) informatie aan u te bezorgen, of een organisatie die door ons wordt ingeschakeld om de klantenservice te verzorgen.

Overig. Iedere derde partij voor welke wij uw Toestemming hebben ontvangen om uw Persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan De Bedrijfspoli nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw Persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?
Nee. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese Unie landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de Verwerking van Persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat De Bedrijfspoli uw Persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Voor meer informatie klik hier

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen uw Persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd. Wij hebben in een ons bewaartermijnenbeleid per soort persoonsgegeven de (uiterlijke) bewaartermijn bepaald en wij streven ernaar om dit beleid consequent uit te voeren. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaat de wettelijke bewaarplicht voor.

In het hiernavolgende lichten wij kort de meest relevante bewaartermijnen toe.

 • Persoonsgegevens die wij verzamelen en die onderdeel uitmaken van het medisch dossier, bewaren wij ten minste 15 jaren of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. In geval van een beroepsziekte kan de bewaartermijn zelfs oplopen tot (meer dan) 40 jaren.
  In principe vernietigt de hulpverlener het medisch dossier binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.
  Voorgaande geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 • Persoonsgegevens die wij verzamelen van onze medewerkers in het kader van een arbeidsovereenkomst, bewaren wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat het dienstverband met de betreffende medewerker is beëindigd.
  Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • Persoonsgegevens die wij verzamelen van ZZP’ers (zelfstandigen) in het kader van een overeenkomst van opdracht, bewaren wij in beginsel niet langer dan twee jaren nadat de overeenkomst van opdracht met de betreffende ZZP’er is beëindigd.
  Dit is anders indien deze persoonsgegevens van fiscaal belang* zijn of indien aan het einde van deze termijn sprake is van een lopend geschil/vordering/claim/nog lopende verjaringstermijnen van vorderingen voortvloeiende uit verbintenissen. De van belang zijnde gegevens zullen alsdan (langer) worden bewaard tot het moment van afwikkeling of verloop van geschil/vordering/claim/lopende verjaringstermijn.
 • *Persoonsgegevens op bijvoorbeeld facturen, loonstroken, een arbeidscontract en andere documenten uit onze administratie die van fiscaal belang zijn, bewaren wij ten minste zeven jaren vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarin de factuur is voldaan;

Hoe kunt u uw Persoonsgegevens beheren? 

U heeft het recht de verzameling van uw Persoonsgegevens door ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij ons uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw Persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast leest u over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten. Houd u er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Voor meer informatie klik hier

Termijn

Wij reageren normaal gesproken binnen één kalendermaand op uw verzoek tot uitoefening van uw recht(en). Indien wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan u melden. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van uw verzoek(en) en / of het aantal verzoeken van u.

Kosten

In beginsel verstrekken wij kosteloos de opgevraagde informatie en reageren wij kosteloos op de uitoefening van uw recht(en). Aan vervolgverzoeken kunnen in enkele gevallen administratieve kosten verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u om meerdere kopieën verzoekt.

Weigering medewerking aan uw verzoek

Wij weigeren enkel een verzoek bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer u buiten het recht van de AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in Persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van uw dossiers . Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk ongegrond dan wel buitensporig verzoek.

Uw recht op inzage, rectificatie en / of het wissen van Persoonsgegevens

Voor uw recht op inzage, rectificatie of het wissen van de over u geregistreerde Persoonsgegevens kunt u contact opnemen via persoonsgegevens@debedrijfspoli.nl.

Wij corrigeren of wissen uw Persoonsgegevens indien uw Persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt. Het recht om Persoonsgegevens te (laten) wissen is geen absoluut recht. Per geval wegen wij het verzoek om gegevens te wissen af tegen andere (grond)rechten en belangen.

Wij zullen Derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte brengen van een rectificatie, het wissen van Persoonsgegevens of beperking. Wij hoeven deze partijen niet op de hoogte te stellen wanneer dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning (qua kosten en tijd) zou vergen. U mag bij ons een opgave verzoeken van degene(n) aan wie wiji deze mededeling heeft gedaan.

Uw recht op beperking van de Verwerking, het recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens
Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw Persoonsgegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens, kunt u eveneens uw verzoek richten aan persoonsgegevens@debedrijfspoli.nl.

Het recht op beperking van Persoonsgegevens kan worden uitgelegd als het markeren van opgeslagen Persoonsgegevens met als doel de Verwerking ervan in de toekomst te beperken. Kort gezegd, de Verwerking van Persoonsgegevens wordt tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Wij zullen gedurende de beperking deze Persoonsgegevens alleen verwerken…:

 • …met uw Toestemming …voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
 • …een rechtsvordering;
 • …ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Het recht op overdraagbaarheid geeft u het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons heeft verstrekt, om vervolgens de Persoonsgegevens over te dragen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke (anders dan De Bedrijfspoli). Dit recht geldt alleen wanneer de Verwerking is gegrond op uw (al dan niet uitdrukkelijke) Toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Uw recht op bezwaar

Ook voor de uitoefening van uw recht op bezwaar, kunt u terecht bij persoonsgegevens@debedrijfspoli.nl.

U kunt uw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

 • Allereerst mag u bezwaar aantekenen tegen Verwerking bij ons in verband met uw persoonlijke omstandigheden. De Verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons of van een Derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de Verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de Verwerking te laten staken.
 • Ten tweede kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Aan een dergelijk verzoek zullen wij altijd gehoor geven.
 • Ten derde kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Aan een dergelijk bezwaar zullen wij altijd gehoor geven.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u deze Toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw Toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van Toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst Toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie klik hier

U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via persoonsgegevens@debedrijfspoli.nl.

Kunt u een klacht indienen?

Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hiervoor bij ons terecht via kwaliteit@debedrijfspoli.nl. Onze klachtenprocedure kunt u elders op onze website terugvinden.

U kunt daarnaast het recht een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door De Bedrijfspoli. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Voor meer informatie klik hier

U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe zet De Bedrijfspoli het gebruik van profiling in?
Wij maken geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 1 maart 2018.

Contact

De Bedrijfspoli streeft ernaar om je zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn. Vul je naam en e-mailadres in en we nemen zo spoedig mogelijk met je op!

Je kan ook direct bellen naar: 024-3717799 of stuur een email naar servicebureau@debedrijfspoli.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.