Het is onze missie om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren.
Daarom verzorgen wij onderscheidende dienstverlening op de gebieden preventie, verzuim en arbeidsmobiliteit.
Hiermee zullen we de inzetbaarheid van medewerkers van onze klanten duurzaam bevorderen.

Ons aansturingsmodel

De manier waarop we vanuit De Bedrijfspoli werken is gebaseerd op de Service Profit Chain, waarbij wij laten blijken overtuigd te zijn van het feit dat tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten en deze op haar beurt weer zorgen voor tevreden aandeelhouders.

Door bewust de maatschappij als vierde stakeholder toe te voegen brengen wij alle belangen, naar ons idee, geheel in balans. Bewust meten en sturen op de vier elementen van de Sustainable Service Profit Chain geeft ons houvast en focus. Concreet hanteren wij een serie Kritische Prestatie Indicatoren om de voortgang op alle vier deelgebieden te kunnen volgen.

Ons aansturingsmodel op basis van de SSPC:

Evenwicht tussen de 4 stakeholders:

  • Medewerkers
  • Klanten
  • Maatschappij
  • Aandeelhouders

Ons beleid

Ons MVO beleid
Hoewel onze visie en missie ontegenzeggelijk al elementen bevatten die neigen naar zingeving en verbinding, is ervoor gekozen om het onderdeel ‘maatschappij’ toe te voegen aan de besturingsfilosofie van De Bedrijfspoli. De Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) bieden een uitkomst om invulling te geven aan deze vierde pijler en verdere stappen te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken de doelen nog concreter.

Voor bedrijven biedt focus op de SDG’s kansen. Ze versterken de businesscase op zowel de korte als de lange termijn, geven inhoud en zingeving aan de strategie en triggeren medewerkers en klanten die eveneens de uitgangspunten achter de SDG’s onderschrijven.

SDG’s en De Bedrijfspoli

Kijkend naar De Bedrijfspoli liggen er relaties tussen het vak- en werkgebied en de SDG’s 3 (Goede gezondheid en welzijn), SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG 5 (Gendergelijkheid), SDG 8 (Eerlijk werk en economische groei), SDG 13 (Klimaatactie) en SDG 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken). Binnen De Bedrijfspoli is uitgewerkt hoe wij invulling willen gaan geven aan de verschillende SDG’s. Per SDG is er een doel met een daarbij horende KPI opgesteld en het pad er naar toe. Hierbij werken wij met de overige werkmaatschappijen binnen Prevermo Groep.

 

SDG’s Doelstellingen KPI
Het bevorderen van een goede gezondheid en welzijn van medewerkers van klanten ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Per 2030 is het levensgeluk van medewerkers van de klanten met 10% gestegen ten opzichte van 2020. Dit is vanaf 2021 jaarlijks een stijging van 1%.
Het bevorderen van een leven lang leren voor iedereen. Per 2030 hebben wij 1.000 mensen voorzien van een ontwikkelingstraject die leidt tot het duurzamer inzetbaar maken van Nederland in het algemeen en van haar klanten, kandidaten en cliënten in het bijzonder. Dit zijn vanaf 2021 jaarlijks 100 mensen.
Het bereiken van gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen. Per 2021 zijn er geen inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen in dezelfde functies en is er gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen in de MT’s. Dit geldt elk jaar vanaf 2021.
Het bevorderen van aanhoudende inclusieve en duurzame groei door middel van mooi en eerlijk werk voor iedereen. Per 2030 heeft 10% van het personeel van De Bedrijfspoli een afstand tot de arbeidsmarkt*. Dit betekent jaarlijks een groei van 1% vanaf 2021.
Prevermo streeft er naar om in 2030 CO2 neutraal te opereren. Per 2030 opereert De Bedrijfspoli klimaat neutraal. Vanaf 2021 is er jaarlijks 10% minder CO2 uitstoot per medewerker.
Het aangaan en versterken van samenwerkingen met bedrijven, overheden en non-profitorganisaties voor duurzame ontwikkeling. Per 2030 is ten minste 5 samenwerking met bedrijven, overheden en/of non-profitorganisaties om de MVO-doelen te bereiken per jaar. In dit partnerschap wordt expliciet verklaard dat wederzijdse doelstellingen onderschreven worden.

 

Ons Privacy beleid

Het is standaard beleid om te voldoen aan de AVG normen. Dit betekent niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Het continu verbeteren van ons huidige beleid nemen wij serieus. Vanuit het Shared Service Center creëren wij generieke processen op het gebied van privacy. Daarin zijn de beleidsstukken en procedures voor iedere werkmaatschappij gelijk voor zover dat mogelijk is. Een belangrijk onderdeel daarvan is onze Procedure Datalekken en het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Bij iedere onbevoegde kennisname van een (potentieel) datalek dient een medewerker dat bij de Kwaliteitsmanager of direct leidinggevende te melden. Door hen, samen met de FG, wordt de inschatting gemaakt of wij dit enkel intern registreren en actie te ondernemen, of dat wij dit eventueel moeten melden bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

ISO2handle is daarbij een applicatie die wij sinds 2020 gebruiken. Deze applicatie helpt ons bij het monitoren en rapporteren op groepsniveau van Privacy- en Kwaliteitsaangelegenheden.

Ons kwaliteitsbeleid

Binnen De Bedrijfspoli werken we conform de internationale kwaliteitseisen om zo een hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden aan onze klanten. De Bedrijfspoli is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd. Daarnaast bezitten we het Certificatieschema Arbodiensten. Binnen De Bedrijfspoli is er een centraal kwaliteit en informatiebeveiligingsmanagementsysteem ingericht met als doel continu verbeteren, standaardisatie en efficiëntie, voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en voldoen aan de behoefte van klanten en andere belanghebbende. Zo zijn er binnen De Bedrijfspoli diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie wordt beschermd. Om kwaliteit en informatiebeveiliging te waarborgen wordt er nauw samengewerkt met de werkmaatschappijen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ondersteunende applicatie waarin procesbeschrijvingen, procedures, beleidsstukken, registraties, rapportages en maatregelen staan opgenomen.