Het Vitale Eigen Regie Model

Volgens ons is de basis van een optimale samenwerking, dat de verantwoordelijkheden en regie op de juiste plaats liggen.

Wij helpen u om optimaal de regie in eigen handen te nemen of te houden. Dit doen we door u zoveel mogelijk zelf te laten doen en u hierbij zo gericht mogelijk door onze professionals te ondersteunen. Hierdoor voorkomt u direct onnodige kosten, verbetert u de relatie met uw werknemers en verhoogt u de inzetbaarheid.

De Bedrijfspoli werkt met het 3D Vitale Eigen Regiemodel, waarbinnen de verschillende spelers ieder hun eigen positie hebben.

Medewerker

De primaire verantwoordelijkheid voor verzuim en preventie ligt bij de medewerker zelf. Het is bekend dat minder dan 5% van de verzuimredenen strikt werkgerelateerd is. Een medewerker kiest er immers zelf voor om zich al dan niet met bepaalde klachten ziek - of, beter gezegd, 'niet inzetbaar'- te melden.

Leidinggevende

De leidinggevende bewaakt vanaf het eerste moment de regie door het voeren van het inzetbaarheidsgesprek. Op basis hiervan bepaalt de leidinggevende samen met de medewerker of er sprake is van inzetbaarheid.

Dit gesprek dient primair gericht te zijn op het bevorderen van het gevoel van herstelurgentie bij de medewerker. De focus ligt hierbij op mogelijkheden i.p.v. beperkingen. De bedrijfsarts laten demedicaliseren is immers goed, maar zelf onnodig medicaliseren voorkomen is nog veel beter!

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts komt als externe adviseur feitelijk pas in beeld als er naar aanleiding van het inzetbaarheidsgesprek medische vragen zijn. Een gerichte vraagstelling en de benodigde voorinformatie zijn van groot belang om een optimaal advies van de bedrijfsarts te verkrijgen. De bedrijfsarts heeft naast het voeren van verzuimgesprekken en consulten een coachende, sturende en zonodig directieve rol richting leidinggevenden, MT en directie.

vitaal model

Casemanager

De casemanager van De Bedrijfspoli heeft een unieke positie naast de leidinggevende en staat dus niet tussen leidinggevende en medewerker in!

Onze casemanager kan ook namens de leidinggevende inzetbaarheidsgesprekken voeren met uw medewerkers. De casemanager treedt hierbij op namens u en niet namens onze bedrijfsarts, vraagt hierbij niet naar medische zaken en heeft ook geen toegang tot medische gegevens van de bedrijfsarts.

Ook kan de casemanager een rol innemen als 'Poortwachter' tussen leidinggevende en bedrijfsarts. De casemanager geeft dan antwoorden op procesmatige vragen, bewaakt met u de wettelijke termijnen en signaleringen & fungeert als persoonlijk klankbord.

Tot slot kan de casemanager worden ingezet op projectbasis. Denk hierbij aan beleidsmatige ondersteuning, ERD-projecten, schadelastberekeningen en mobiliteitsvraagstukken.