Privacyverklaring De Bedrijfspoli

Wij verwerken Persoonsgegevens en streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van Persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving. In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.
Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een samenvatting op hoofdlijnen. Als u meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u die vinden door te klikken op de link “voor meer informatie, klik hier”.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze Privacyverklaring leest u hoe u dit kunt doen.

Wij raden u aan om ook onze aparte Cookieverklaring door te lezen. In die verklaring beschrijven wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). Klik op de knop hieronder voor meer gedetailleerde informatie op en zie tevens artikel 4 van de AVG.


Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?

Wij zijn een gecertificeerde arbodienst, gericht op de advisering, ondersteuning, begeleiding en rapportage van verzuim & re-integratie, preventie, mobiliteit & duurzame inzetbaarheid. Voorgaande doen wij voor personen/medewerkers (ofwel Betrokkenen) van werkgevers (ofwel onze Opdrachtgevers.

U kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan De Bedrijfspoli en wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via telefoon naar T: 024-371 77 99 . Wij hebben tevens een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG neemt een onafhankelijke positie in binnen De Bedrijfspoli. U kunt de FG bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens via onze Opdrachtgevers en/of bij uzelf (de Betrokkenen). Betrokkenen zijn veelal personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze Opdrachtgevers of via bemiddeling van Opdrachtgevers aan De Bedrijfspoli worden voorgedragen in het kader van de verzuim- en re-integratiebegeleiding en of keuringen.
In dit kader komt het voor dat wij aanvullende Persoonsgegevens verzamelen via diverse behandelaren.

Wij verzamelen verschillende categorieën Persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens, 1e ziektedag, beperkingen en mogelijkheden in relatie tot werk, resultaten van het Arbeidsdeskundig Onderzoek). De Verwerking van Gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de Betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)
  • Financiële gegevens, bijvoorbeeld rekeningnummer van klanten voor verwerking van automatische incasso.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Onze werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op de advisering en ondersteuning van onze Opdrachtgevers bij de verzuim en re-integratiebegeleiding van hun medewerkers, tevens het voorkomen van verzuim door preventiemaatregelen.

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u en de met onze Opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maken wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van Persoonsgegevens.

Op welke juridische grondslagen baseren wij de Verwerking(en) van uw Persoonsgegevens? 

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de Verwerking van uw Persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw Persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van De Bedrijfspoli en/of op basis van uw Toestemming.


Wat is het gerechtvaardigd belang van De Bedrijfspoli bij de Verwerking van uw Persoonsgegevens? 

De Verwerking van uw Persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen De Bedrijfspoli en onze klanten, of voor behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure.


Aan wie verstrekken wij uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke Toestemming zal De Bedrijfspoli uw Persoonsgegevens niet bekend maken aan derden.

Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard? 

Uw Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat De Bedrijfspoli uw Persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

 

Hoe kunt u uw Persoonsgegevens beheren? 

U heeft het recht de verzameling van uw Persoonsgegevens door ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij ons uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw Persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast leest u over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten. Houd u er rekening mee dat wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren.

 

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken? 

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u deze Toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw Toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van Toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst Toestemming heeft gegeven.


Kunt u een klacht indienen? 

Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hiervoor bij ons terecht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze klachtenprocedure kunt u elders op onze website terugvinden.

U kunt daarnaast het recht een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door De Bedrijfspoli. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

 

Hoe zet De Bedrijfspoli het gebruik van profiling in?

Wij maken geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 1 maart 2018.